3 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM SEMPA

DPT Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng đến : 3400m3/h

Cột áp : 90 m


MÁY BƠM SEMPA

DPT Model.

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 3400 m3/h

Cột áp : 90 m


MÁY BƠM SEMPA

DPT Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 3400 m3/h

Cột áp : 90 m


3 sản phẩm được tìm thấy