Trạm bơm Đan Hoài, huyện Đan Phượng , TP Hà Nội

Trạm bơm Đan Hoài, huyện Đan Phượng , TP Hà Nội