6 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM VERSAR

VE - MODEL

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Dân dụng 
• Mỏ, Rừng

Lưu lượng : 1100 m3/h

Cột áp : 150m


MÁY BƠM VERSAR

VE - MODEL

BƠM CỨU HỎA ĐỘNG CƠ DIESEL

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Dân dụng 
• Mỏ, Rừng

Lưu lượng : 1200 m3/h

Cột áp : 160m


MÁY BƠM VERSAR

SC / SCV - Model

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Mỏ , Rừng 
• Dân dụng
Lưu lương : 20.000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

SC - Model

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Mỏ , Rừng 
• Dân dụng
Lưu lương : 20.000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

VS - Model

BƠM BÙ ÁP TRỤC ĐỨNG

detaildetail
Công dụng chính

• Building
• Nhà máy công nghiệp           Lưu lượng : 180 m3/h
• Dân dụng                              Cột áp : 320m
• Mỏ, Rừng


MÁY BƠM VERSAR

VH - MODEL

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Mỏ , Rừng 
• Dân dụng

Lưu lượng : 1100 m3/h

Cột áp : 160m


6 sản phẩm được tìm thấy