4 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM VERSAR

VCF - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
 • Thoát nước bể lọc  
 • Thoát nước mưa và nước suối
 • Nước thải
 • Thủy lợi 
 • Bể lắng

Lưu Lượng : 90m3/h

Cột áp : 38m


MÁY BƠM VERSAR

VCL - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 800m3/h

Cột áp : 45m


MÁY BƠM VERSAR

VCM - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng
• Thoát nước nhà bếp 
• Nước thải Công nghiệp
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 350m3/h

Cột áp : 40m


MÁY BƠM VERSAR

VCW -Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
 • Nước thải nồng độ trung bình
 • Nhiệm vụ nặng nề
 • Công nghiệp
 • Nước mưa
 • Các ứng dụng nước thải có chứa chất rắn mềm hoặc xơ
 • Nước thải tự hoại

Lưu lượng: 100m3/h

Cột áp : 32m


4 sản phẩm được tìm thấy